คำอธิบาย* การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563    มหาวิทยาลัยนำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและเป็นแนวทาง และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หน้า 14

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 🔗

📥 เอกสารประกอบ 1 🔗 | 📥 เอกสารประกอบ 2 🔗

คำอธิบาย* การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 โดยมีอธิการบดี เป็นประธานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 29  ตุลาคม พ.ศ.2563 หน้า 78 และรายงานการประชุมฯ หน้า 5

📥 เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม

คำอธิบาย* การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน้า 7

📥 เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📥 เอกสารประกอบ 🔗

เอกสารประกอบ 1 🔗 | เอกสารประกอบ 2 🔗

คำอธิบาย* วารสารประชาสัมพันธ์ BSRU Bulletin ปีที่ 7 ฉบับที่ 107 (1 – 28 ก.พ. 64) หน้า 9

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.