เอกสารประกอบ 🔗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน้า 7

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังในการนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้กล่าวถึงนโยบาย การปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า การบริหารงานในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ปฏิบัติงานด้วยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงค่านิยมองค์กร MORALITY อันประกอบด้วย

MM Moralคุณธรรมประจำใจ
OOrderlinessวินัยประจำตน
RResponsibilityเปี่ยมล้นรับผิดชอบ
AAdorationมอบใจให้องค์กร
LLovelinessเอื้ออาทรแบ่งปัน
IInnovationสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
TTeamworkร่วมใจพัฒนา
YYieldนำพาสู่ความสำเร็จ

เอกสารประกอบ 1 🔗| เอกสารประกอบ 2 🔗

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานโครงการตลอดทั้งให้คำชี้แนะแก่ แกนนำวิศวกรสังคม พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแกนนำเข้าร่วม
โดยมีการสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ว่าเป็นการให้ “เครื่องมือ” สำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม จำนวน 5 เครื่องมือ อันได้แก่

  1. เครื่องมือแรกจะทำให้นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา
  2. เครื่องมือที่ 2 จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม (put the right man to the right job)
  3. เครื่องมือที่ 3 จะทำให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตได้
  4. เครื่องมือที่ 4 จะทำให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย หรือ “เกาให้ถูกที่คัน” ตามบริบทและศักยภาพ
  5. เครื่องมือสุดท้ายจะเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัย อาทิ Design thinking, Business model canvas, Lean business model, Service design และ Startup proces

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* รองอธิการบดี ให้เกียรติเปิดโครงการฯ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติแนะแนวทางการดำเนินงานการประเมินฯ  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปีฯ

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติแนะแนวทางการดำเนินงานการประเมินฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีฯ และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการใช้งบประมาณ 3) ด้านการใช้อำนาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต 6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ 10) ด้านการป้องกันการทุจริต

คำอธิบาย* วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารวมพลังประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานประกาศเจตจำนงด้วยความซื่่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 และทางระบบออนไลน์

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ภาพข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมพลังประกาศเจตจำนงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และทางระบบออนไลน์

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* วารสารประชาสัมพันธ์ BSRU Bulletin ปีที่ 7 ฉบับที่ 107 (1 – 28 ก.พ. 64) หน้า 9

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เรื่อง “รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคณะและของทุกสาขาวิชา”

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการเสริมสร้างความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับงานกิจกรรมนักศึกษา และการส่งมอบงานองค์การนักศึกษา

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชาเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย*  โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* โครงการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDCA

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) starts in 1 day เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA กลุ่ม10) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสด “การประขุมขี้แจง ITA 2564” Live! Kickoff ITA 2021 : More open, more transparent! เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. เมื่อศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.