🌎 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย* แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ซึ่งกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย* แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย* แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564) ซึ่งได้ระบุถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณ

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยประเภทงบประมาณแผ่นดิน, ประเภทงบประมาณ บกศ., ประเภทงบประมาณ คงคลัง – บกศ., ประเภทงบประมาณ กศ.บพ. และประเภทงบประมาณ กศ.พ. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20ปี (พ.ศ.  2560– 2579) ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  แผ่นพับประกอบการอธิบายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  ชุดวิพากษ์และข้อเสนอแนะสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.