เอกสารประกอบ 🔗

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

เอกสารประกอบ 🔗

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในปี พ.ศ.2564 🔗

เอกสารประกอบ 🔗

ประกาศเจตจำนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  2) ด้านการใช้งบประมาณ 3) ด้านการใช้อำนาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต 6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ 10) ด้านการป้องกันการทุจริต

เอกสารประกอบ 🔗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม

เอกสารประกอบ 🔗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ 2564 

เอกสารประกอบ 🔗

มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประกอบ 🔗

คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ 🔗

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ 🔗

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบ 🔗

โครงการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDCA

เอกสารประกอบ 1 🔗 | เอกสารประกอบ 2 🔗

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกสารประกอบ 🔗

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) starts in 1 day เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA กลุ่ม10) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสด “การประขุมชี้แจง ITA 2564” Live! Kickoff ITA 2021 : More open, more transparent! เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบ 🔗

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. เมื่อศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.