คำอธิบาย*  เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งประกาศมหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ มรภ. พ.ศ. 2547 ข้อมูลเอกสารทางกฎหมายเพิ่มเติม ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย*  เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลที่มีกฎหมาย ประกอบด้วย คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.