1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : วิธีการเข้าใช้งานและการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ จากภายนอกมหาวิทยาลัย (งานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วิรัตน์กานต์ ชื่นบานเย็น
ติดต่อ โทร : 084-6861112
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 100

2. เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปยังคู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

คำอธิบาย : คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

 • คู่มือการเข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
 • คู่มือการใช้โรงละครศรีสุริยวงศ์
3. เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เชื่อมไปยังคู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

คำอธิบาย : คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

 • คู่มือการเข้าใช้ห้องสารสนเทศ
 • คู่มือการเข้าใช้ห้องสมุด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนชมรมสำหรับนักเรียน
 • ขั้นตอนการแก้ไขประวัตินักเรียน
4. เว็บไซต์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีที่เชื่อมโยงไปยังคู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

คำอธิบาย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มีคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยและมีแนวปฏิบัติการในการดำเนินงานให้ผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน

5. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังคู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

คำอธิบาย : คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

 • มาตรฐานกระบวนการ / ขั้นตอนให้บริการ (Flowchart)
 • เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงไปยัง Flowchart โดยระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังคู่มือหรือมาตรฐานการบริการ

คำอธิบาย : คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับครูและนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนวทางมาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพครู

7. เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เลือกหน้าเมนู ITA ไปที่เมนู O14 เลือกหัวข้อมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการของสำนักกิจการนักศึกษาที่แสดงถึงมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการของสำนักกิจการนักศึกษา

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษาที่แสดงข้อมูล มาตรฐานและขั้นตอนการให้ บริการ เพื่อผู้มาขอรับติดต่อรับบริการจะได้รับทราบข้อมูลเรื่องที่ต้องการตามจุดต่างๆ ในเบื้องต้นของสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เลือกหน้าเมนู ITA เมนู O14 เลือกหัวข้อมาตรฐานและขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

คำอธิบาย : เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรี เลือกหน้าเมนู ITA ไปที่เมนู O14 เลือกหัวข้อมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

9. เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรี เลือกหน้าเมนู ITA ไปที่เมนู O14 เลือกหัวข้อมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

คำอธิบาย :

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ/การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การเบิกจ่าย
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การยืมเงินทดรองจ่าย
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ-การลาประเภทต่างๆ
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ/สารบรรณ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.