1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ

คำอธิบาย : รายงานสถิติการให้บริการ ยืม-คืน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุภาภรณ์ เสียงเย็น
ติดต่อ โทร : 061-7615617
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 8802

4. เว็บไซต์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คำอธิบาย : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แสดงสถิติการให้บริการของหน่วยงานที่มีข้อมูลครอบคลุมตามภารกิจของหน่วยงาน

5. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คำอธิบาย : รายงานการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งสามารถรายงานได้ทั้งรายเดือน ไตรมาส หกเดือน รายปี แต่เป็นข้อมูลหลังบ้านคนทั่วไปไม่สามารถคลิกดูเองได้ แต่รายงานการใช้งานเบื้องต้นได้

6. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงไปยัง ข้อมูลเชิงสถิติของผู้รับบริการและข้อมูลเชิงสถิติของานวิชาการ

คำอธิบาย : จำนวนครั้งในการมารับบริการและ ตัวอย่างข้อมูลเชิงสถิติของงานวิชาการของหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เลือกหน้าเมนู ITA ไปที่เมนู O15(ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ) เลือกหัวข้อข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา ที่แสดงข้อมูลสรุปสถิติการให้การให้บริการ สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำไตรมาสที่ : 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.