รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ การให้บริการ 🔗
คำอธิบาย : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบ: น.ส.โบว์ แซ่เจียม
ติดต่อ โทร : 084-1432542
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 8802

2. เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปยังรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 🔗
คำอธิบาย : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

3. เว็บไซต์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีที่เชื่อมโยงไปยังรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 🔗
คำอธิบาย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานเป็นรายปี

4. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 🔗
คำอธิบาย : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงไปยัง แบบสำรวจและการรายงานผลความพึงพอใจของการให้บริการ
ลิงก์หลักฐาน #1🔗 | ลิงก์หลักฐาน #2🔗
คำอธิบาย : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เลือกหน้าเมนู ITA ไปที่เมนู O16 (รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ) เลือกหัวข้อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 🔗
คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษาที่แสดงข้อมูลรายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ระหว่าง(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565ของสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7. เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรี เลือกหน้าเมนู ITA ไปที่เมนู O16 (รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ) เลือกหัวข้อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 🔗
คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา ที่แสดงข้อมูลรายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ระหว่าง(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565ของสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.