🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามประเภทรายการใช้จ่ายและหมวดรายจ่าย

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.