🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานการใช้จ่ายงประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รายละเอียดการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย โดยกำกับติดตามเป็นรายไตรมาส

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดที่ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2564 ประกอบด้วย สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2564

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 และ รายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ไตรมาส 1-4 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.