การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนทุกมิติ ดังนี้

1. การวางแผนอัตรากำลังคน

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากำลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอโดยมหาวิทยาลัยมีการทบทวนและปรับแผนอัตรากำลังคนทุก 4 ปี เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

        1.1 ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง 🔗
        1.2 รายงานการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 🔗
        1.3 สถิติของบุคลากร 🔗
        1.4 ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ ERP) 🔗

2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดทำ แนวทางการดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการอัตรากำลัง โดยเฉพาะประเด็นการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และอยู่ภายใต้แผนกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้

        2.1 แผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 🔗
        2.2 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย , ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและประกาศผู้บรรจุแต่งตั้ง ผ่านระบบออนไลน์
              – เว็บไซต์รับสมัคร 🔗
              – ข้อมูลการรับสมัคร 🔗
       2.3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 🔗

3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรสำหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ การพัฒนาบุคลากรและการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีการดำเนินการดังนี้

        3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร
              – โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 🔗
              – โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🔗

              – โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปี 2565 🔗

คำอธิบาย : โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีการทบทวนแผนการดำเนินงานอยู่เสมอเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

        3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์
              – ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ 🔗
              – ช่องทางเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ 🔗
              – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ 🔗
              – โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “โค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้เกณฑ์ใหม่เต็มรูปแบบ” 🔗
              – การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
                    ลิงก์เชื่อมโยง #1 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #2 🔗

คำอธิบาย : มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์ (โครงการพี่เลี้ยงทางวิชาการ) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึง

        3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
              – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 🔗
              – โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 การเขียนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 🔗
             – โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 🔗
             – โครงการอบรม เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี กิจกรรมวินัยและการรักษาวินัยสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 🔗
             – โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 🔗
             – โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการอย่างใส่ใจ 🔗
             – การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ลิงก์เชื่อมโยง #1 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #2 🔗

คำอธิบาย : มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุนดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยได้สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ได้แก่
       – งานสังสรรค์เนื่องในวาระโอกาสสำคัญ เช่น งานปีใหม่ งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการ เป็นต้น
       – การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเปิดโลกทัศน์
       – การจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
       – การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สถานที่ และสวัสดิการต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ห้องฟิตเนส ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องอาหาร เป็นต้น

        4.1 โครงการงานสังสรรค์เนื่องในวาระโอกาสสำคัญ เช่น งานปีใหม่ งานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการ
              – งานปีใหม่
              – งานเกษียณอายุราชการ
        4.2 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19)

        4.3 โครงการกีฬา ออกกำลังกาย สันทนาการต่างๆ (ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19)

        4.4 ประมวลภาพบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สถานที่ สวัสดิการต่างๆ และการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เช่น (หน้าเว็บไซต์หลักกองอาคารและสถานที่ 🔗)
             – จุดจอดรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัย 🔗
             – ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 🔗
             – จุดจอดรถยนต์ในมหาวิทยาลัย 🔗
             – งานสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 🔗
             – การฉีดพ่นฆ่ายุงภายในมหาวิทยาลัย 🔗
             – การปรับปรุงภูมิทัศน์ 🔗

        4.5 การฉีดฆ่าเชื้อโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร
             ลิงก์เชื่อมโยง #1 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #2 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #3 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #4 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #5 🔗
        4.6 การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี
             ลิงก์เชื่อมโยง #1 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #2 🔗

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในลักษณะของการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบเคียงได้กับการรายงานการประเมินตนเองในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

        5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
               – ข้าราชการฯ 🔗
               – ลูกจ้างประจำ 🔗
               – พนักงานมหาวิทยาลัย 🔗
               – พนักงานราชการ 🔗
               – ลูกจ้าง (เงินรายได้) 🔗

        5.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
               – ข้าราชการฯ 🔗
               – ลูกจ้างประจำ 🔗
               – พนักงานมหาวิทยาลัย 🔗
               – พนักงานราชการ 🔗
               – ลูกจ้าง (เงินรายได้) 🔗

        5.3 แนวทางการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ในภาพรวมของพฤติกรรมการทำงานด้านความร่วมมือ การเอาใจใส่ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2559 🔗

        5.4 ระบบการประเมินบุคลากรโดยเพื่อนร่วมงาน (PA)
               ลิงก์เชื่อมโยง #1 🔗 | ลิงก์เชื่อมโยง #2 🔗

6. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านค่านิยมร่วม เพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คือ MORALITY ประกอบด้วย  
       M-Moral คุณธรรมประจำใจ
       O-Orderliness วินัยประจำตน
       R-Responsibility เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
       A-Adoration มอบใจให้องค์กร
       L-Loveliness เอื้ออาทรแบ่งปัน
       I-Innovation สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
       T-Teamwork ร่วมใจพัฒนา
       Y-Yield  นำพาสู่ความสำเร็จ
รวมทั้งออกข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน

        6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗
        6.2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗
        6.3 ค่านิยมองค์กร MORALITY 🔗

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.