ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำอธิบาย :
1.ยื่นด้วยตนเองที่งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
2.ยื่นทางโทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1992 หรือโทรสารหมายเลข 02-466-6539
3.ยื่นทางไปรษณีย์มาที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
4.ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.ยื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] (สายตรงอธิการบดี)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.