1.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
       – สายตรงอธิการบดี 🔗

2.คณะครุศาสตร์
       – สายตรงคณบดี 🔗
       – ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงานภายใน 🔗

3.คณะวิทยาการจัดการ
       – สายตรงคณบดี (คณะวิทยาการจัดการ) 🔗
       – ประเมินความพึงพอใจ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 🔗

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       – ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 🔗
       – แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 🔗

5.บัณฑิตวิทยาลัย
       – ข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียน 🔗
       – แบบสำรวจความพึงพอใจ 🔗

6.วิทยาลัยการดนตรี
       – สายตรงคณบดี 🔗
       – ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย 🔗

7.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       – สายตรงผู้อำนวยการ 🔗
       – แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 🔗
       – แบบสอบถามความพึงพอใจ 🔗

8.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
       – ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 🔗
       – ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 🔗

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา
       – แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน 🔗
       – แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 🔗

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       – ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 🔗
       – ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 🔗

11.สำนักกิจการนักศึกษา
       – ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 🔗

12.สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
       – ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 🔗
       – แบบสอบถามความพึงพอใจ 🔗

13.สำนักวิทยบริการฯ
       – ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 🔗
       – แบบประเมินความพึงพอใจ 🔗

14.กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
       – แนะนำ ติชม ร้องเรียน 🔗
       – แบบสอบถามความพึงพอใจ 🔗

15.กองบริหารงานบุคคล
       – ข้อร้องเรียน 🔗

16.กองคลัง
       – ข้อร้องเรียน 🔗
       – แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 🔗

17.กองอาคารและสถานที่

       – ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 🔗

18.กองนโยบายและแผน
       – ช่องทางร้องเรียน/แบบประเมินความพึงพอใจ 🔗

19.งานพัสดุ
       – ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 🔗

20.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
       – แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน 🔗
       – ช่องทางรับข้อร้องเรียน 🔗

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.