นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗

2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) 🔗

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 🔗

4. ภาพข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ”งบรับ งดให้” ของรางวัล และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 🔗

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการประกอบด้วย 🔗
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการใช้งบประมาณ 3) ด้านการใช้อำนาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต 6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ 10) ด้านการป้องกันการทุจริต

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.