1. โครงการอบรมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาราชภัฏ เป็น“โค้ช วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน

คำอธิบาย : โครงการอบรมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาราชภัฏ เป็น“โค้ช วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

2. มบส. จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำอธิบาย : มบส. จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย

3. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังผลการประเมินและแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

คำอธิบาย : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังผลการประเมินและแนวทาง       การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 โดยมีอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 หน้า 10

4. อธิการบดีมอบนโยบายยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงค่านิยมองค์กร MORALITY

คำอธิบาย : อธิการบดีมอบนโยบายยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงค่านิยมองค์กร MORALITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังในการนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้กล่าวถึงนโยบาย การปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า การบริหารงานในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ปฏิบัติงานด้วยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงค่านิยมองค์กร MORALITY อันประกอบด้วย

M Moral – คุณธรรมประจำใจ
O Orderliness – วินัยประจำตน
R Responsibility – เปี่ยมล้นรับผิดชอบ
A Adoration – มอบใจให้องค์กร
L Loveliness – เอื้ออาทรแบ่งปัน
I Innovation – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
T Teamwork – ร่วมใจพัฒนา
Y Yield – นำพาสู่ความสำเร็จ

5. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย

6. โครงการอบรมความเป็นพลเมืองของนักศึกษากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย : โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย

7. ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมสรุปรายงานการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริตและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2563

คำอธิบาย : ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมสรุปรายงานการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริตและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2563

8. โครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น

คำอธิบาย : โครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม “ผู้นำวิศวกรสังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม “ผู้นำวิศวกรสังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.สุพรรณบุรี

9. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

คำอธิบาย : โครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม “ผู้นำวิศวกรสังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม “ผู้นำวิศวกรสังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.สุพรรณบุรี

10. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เย็นชุ่มฉ่ำใจ เนื่องในวันสงกรานต์

คำอธิบาย : วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เย็นชุ่มฉ่ำใจ เนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบ Online โดยมี รศ.ดร.ชลดา พงษ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรกล่าวอวยพรให้กับ นักศึกษา

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.