1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 🔗

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2564 🔗

3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 มหาวิทยาลัยนำเสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 มีการร่วมหารือเพื่อพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมมาตรการในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 (หน้า 14) 🔗

4. การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมหารือ นำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขดดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดทั้งได้ทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 (หน้า 9 ) 🔗

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม 🔗

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 🔗

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการประกอบด้วย 🔗
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  2) ด้านการใช้งบประมาณ  3) ด้านการใช้อำนาจ  4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ  5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต  6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล  10) ด้านการป้องกันการทุจริต

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยท่านอธิการเห็นชอบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

15. คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจ้าพระยาเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 🔗

16. คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาช่วงเวลาที่บรรณารักษ์ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบมีภารกิจอื่น ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 🔗

17. ประกาศเจตจำนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗

คำอธิบาย : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.