1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565

2. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

3. เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิยาลัย ที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.2565

4. เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับนักศึกษาในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.