โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

💻🌐งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “กิจกรรมการถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม รายวิชาวิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากรายวิชาความเป็นพลเมือง รายวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนารายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

🔹โดยมี รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ

🔹ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

1) อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2) อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3) อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4) อาจารย์ ดร.จตุพล เจริญรื่น  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ม่วงศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

📌📌สามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอกิจกรรม ▶️ ลิงก์ : https://link.bsru.ac.th/mv3

🙏🏻ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน

🙏🏻ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้😊

#งานประกันคุณภาพการศึกษา

#QABSRU #ITABSRU

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.