มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/structure/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “รู้จักบ้านสมเด็จฯ” เลือกเมนู “โครงสร้างมหาวิทยาลัย” เลือกเมนู “โครงสร้างหน่วยงาน” https://www.bsru.ac.th/structure  เป็นโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าโครงสร้างมหาวิทยาลัย ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างผู้บริหาร, โครงสร้างการบริหารงาน, โครงสร้างหน่วยงาน, โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชา

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/กรรมการบริหาร 🔗 

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “รู้จักบ้านสมเด็จฯ” เลือกเมนู “โครงสร้างมหาวิทยาลัย” เลือกเมนู “โครงสร้างผู้บริหาร https://www.bsru.ac.th/structure จะเป็นโครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียด
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่แสดงข้อมูลผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และที่ปรึกษาข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ที่แสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/authority 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “รู้จักบ้านเด็จฯ” เลือกที่ “อำนาจหน้าที่” เลือกปุ่ม “อำนาจหน้าที๋”

รายละเอียด
แสดงข้อมูล อำนาจหน้าที่ และกฏหมาย ของมหาวิทยาลัย

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/strategic-plan/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัย” เลือกเมนูย่อย “แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์”

รายละเอียดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีระยะมากกว่า 1 ปี และมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 มี 2  Tab  

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/contact 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู ติดต่อ มบส.

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ มบส. ประกอบด้วย ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งของ มบส. 

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/authority 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “รู้จักบ้านเด็จฯ” เลือกที่ “อำนาจหน้าที่” เลือกปุ่ม “กฏหมาย”

รายละเอียด
แสดงข้อมูล กฏหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

ข่าวสาร : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/date/2023/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู คลิกอ่านข่าวทั้งหมด https://www.bsru.ac.th/news

รายละเอียด : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 

ข่าวสาร : เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ลิงก์ : https://uc.bsru.ac.th/?page_id=16740 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” คลิก “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” เพื่อไปยังเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย https://uc.bsru.ac.th แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ และเลือก “คลังข่าวสาร”

รายละเอียด : เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 

ข่าวสาร : เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลิงก์ : https://aar.bsru.ac.th/information/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือก “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” เพื่อไปยังเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://aar.bsru.ac.th ที่แถบเมนูด้านบน เลือก “ข่าวและกิจกรรม” เมนูย่อยเลือก “ข่าวประชาสัมพันธ์”

รายละเอียด : เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566 

สายตรงอธิการบดี

ลิงก์ :  email : president@bsru.ac.th 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ติดต่อ มบส.” คลิกที่ปุ่ม “สายตรงอธิการบดี”

รายละเอียด : อีเมลสายตรงอธิการบดี อยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  

อีเมลผู้ดูแลระบบ - งานธุรการกลาง

ลิงก์ :  
ผู้ดูแลระบบ : admin@bsru.ac.th 🔗
งานธุรการ : saraban@bsru.ac.th 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ติดต่อ มบส.” ข้อมูลอีเมลจะปรากฎ

รายละเอียด : อีเมลของงานธุรการ และอีเมลของผู้ดูแลระบบ ระบุข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  

หน้าข้อมูล ติดต่อ มบส.

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/contact 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ติดต่อ มบส.” ข้อมูลอีเมลจะปรากฎ

รายละเอียด : หน้าติดต่อ มบส.ที่เป็นแหล่งรวมช่องทางการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์ และ Line ของมหาวิทยาลัย 

ถาม-ตอบ | คำถามที่พบบ่อย

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/qa 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกแถบเมนู “ติดต่อ มบส.” กดที่ปุ่ม “ถาม-ตอบ | คำถามที่พบบ่อย”

รายละเอียด : ช่องทางในการดูข้อมูลคำถามที่พบบ่อย โดยแบ่งเป็น  หมวดการรับสมัครนักศึกษา  หมวดการลงทะเบียนเรียน  หมวดผลการศึกษา  หมวดสำเร็จการศึกษา  หมวดกิจกรรม  หมวดทุนการศึกษา  หมวดประกัน  หมวดอื่นๆ

facebook Live Chat : BSRU News

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  ที่มุมขวาล่างจะปรากฏ ไอคอน Live Chat สำหรับโต้ตอบคำถามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้

รายละเอียด : Facebook ของมหาวิทยาลัย ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ 

facebook Fanpage : BSRU News

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/contact 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกแถบเมนูด้านบน “ติดต่อ มบส.” จะพบข้อมูล facebook fanpage และ e-Mail ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

รายละเอียด : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทีสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น  Facebook 

facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

ลิงก์ : https://husoc.bsru.ac.th/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” หน้าเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วนของด้านล่างเว็บ มีไอคอนรูป Facebook คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

รายละเอียด : เว็บไซต์ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook

facebook วิทยาลัยการดนตรี

ลิงก์ : https://music.bsru.ac.th/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “วิทยาลัยการดนตรี” ในส่วนเว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรีในส่วนของมุมบนขวามือ มีไอคอนรูป Facebook  Youtube   e-Mail ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

รายละเอียด : เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรี ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Youtube

facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลิงก์ :​ http://sci.bsru.ac.th/scitechbsru/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในส่วนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของของด้านล่างเว็บ มีไอคอนรูป Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

รายละเอียด : เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/privacy-policy 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูด้านล่าง “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” https://www.bsru.ac.th/privacy-policy

รายละเอียด : 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกอบด้วย
– ประกาศ : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)
– ประกาศความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/แผนปฏิบัติราชการมบส66/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนู “กองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัยฯ”  เลือกเมนูแท็บ “ระดับมหาวิทยาลัย”  เลือกเมนูเล่ม “แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 

แสดงโครงการ/กิจกรรม เอกสารหน้า 59-84 
แสดงงบประมาณ เอกสารหน้า 59-84 
แสดงระยะเวลาในการดำเนินการ เอกสารหน้า 59-84 

รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ กิจกรรม 

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี เป็นแผนที่ใช้ในปี พ.ศ. 2566  
มีข้อมูลประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/11/1.-คณะครุศาสตร์-แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนูกองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัยฯ”  เลือกหัวข้อ “แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย”  เลือกแท็บ “งบประมาณ พ.ศ.2566”แล้วเลือกหัวข้อ “งบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน” และเลือกเล่ม “แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์” 

แสดงโครงการ/กิจกรรม  (มหาวิทยาลัยฯ สถาบัน/คณะครุศาสตร์) เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 
แสดงงบประมาณ (มหาวิทยาลัยฯ สถาบัน/คณะครุศาสตร์) เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 

รายละเอียด : แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน) ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามประเภท หมวดรายจ่าย และการรายการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ประเภท บกศ. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/12/00เล่มคณะมนุษยศาสตร์-บกศ.66.pdf  🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนู “กองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “แผนมหาวิทยาลัยฯ”  เลือกหัวข้อ “แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย” เลือกแท็บ “งบประมาณ พ.ศ.2566”แล้วเลือกหัวข้อ “งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ.”  และเลือกเล่ม “แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินรายได้ประเภท บกศ. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)” 

แสดงโครงการ/กิจกรรม เงินรายได้ประเภท บกศ. (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย) เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 
แสดงงบประมาณ เงินรายได้ประเภท บกศ. (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย) เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 

รายละเอียด : แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินรายได้) ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามประเภทหมวดรายจ่าย และการรายการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานผลปฏิบัติราชการt2/  🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู รายงานผลการดำเนินงาน  เลือกเมนู รายงานตามแผนปฏิบัติราชการhttps://plan.bsru.ac.th/th/report-according-to-government-action-plan/ เลื่อนลงมาในหัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส) และเลือกเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2) 

แสดงโครงการ/กิจกรรม เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 
แสดงงบประมาณ เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 

รายละเอียด : แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 มีเนื้อหาประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประกอบด้วย รายละเอียดการกำกับติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยกำกับติดตามเป็นรายไตรมาส

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/budget-disbursement-results/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  แล้วเลือกเว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู รายงานผลการดำเนินงาน แล้วเลือกเมนู รายงานตามแผนปฏิบัติการรายจ่าย”  

แสดงโครงการ/กิจกรรม  ผลการเบิกจ่าย…สิ้นเดือน…  เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 
แสดงงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย…สิ้นเดือน…  เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป

รายละเอียด :รายงานการใช้จ่ายงประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ประกอบด้วย รายละเอียดการกำกับติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยกำกับติดตามเป็นรายเดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานผลการดำเนิน2565/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนู “กองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน”  เลือกเมนู “รายงานตามแผนปฏิบัติราชการ” https://plan.bsru.ac.th/th/report-according-to-government-action-plan/ เลือกที่ดูในส่วนหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส)” และเลือกเล่ม “รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

แสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายงานไตรมาส เอกสารหน้า 1-2 
แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม รายงานไตรมาส เอกสารหน้า 1-2 
แสดงปัญหา/อุปสรรค รายงานไตรมาส เอกสารหน้า 2 
แสดงข้อเสนอแนะ  รายงานไตรมาส เอกสารหน้า 2 

รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ กิจกรรม

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี เป็นแผนที่ใช้ในปี พ.ศ. 2566 มีข้อมูลประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานผลการดำเนินงาน2565/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “กองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน” แล้วเลือกเมนู “รายงานตามแผนยุทธศาสตร์” https://plan.bsru.ac.th/th/report-strategic-plan/ เลือกที่แท็บหัวข้อ “ระดับมหาวิทยาลัย” และเลือกเล่ม “รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

แสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป 

 

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ดำเนินงานบรรลุ/ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และ ค่าเป้าหมาย โดยสรุปรายงานเป็นรายปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานผลแผนยุทธฯ65/  🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนู “กองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน” เลือกเมนู “รายงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”https://plan.bsru.ac.th/th/repor-project-for-local-development/ และเลือกเล่ม “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 

แสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เอกสารหน้า 10 เป็นต้นไป

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกอบด้วย รายละเอียดการกำกับติดตามผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการ กิจกรรม โดยสรุปรายงานเป็นรายปี

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานการติดตามตรวจสอบ65/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “กองนโยบายและแผน” https://plan.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน”  เลือกเมนู “รายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน”  และเลือกเล่ม “รายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

แสดงผลการดำเนินงานประจำปี เอกสารหน้า 1 เป็นต้นไป

รายละเอียด : รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยสรุปรายงานเป็นรายปี 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ลิงก์ : https://aar.bsru.ac.th/images/workmanual/areewanruadee2565.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” https://aar.bsru.ac.th  เลือกเมนู“ข่าวและกิจกรรม” เลือกเมนู “ITA”หัวข้อ O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://aar.bsru.ac.th/workmanual/ **จากนั้นกดดาวน์โหลด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 • เป็นคู่มือของภารกิจการปฏิบัติงานการประเมินผลสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แสดงที่หน้าปก)
 • ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานด้านการประมวลผลการศึกษาและประเมินผลสำเร็จการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (หน้าที่ 2 ของเอกสารหัวข้อขอบเขตของคู่มือ)
 • กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่หน้าที่ 14 ของเอกสารเป็นต้นไป) 

รายละเอียด :
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลสำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนางสาวอารีวรรณ รวยดี นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ลิงก์ : https://sci.bsru.ac.th/scitechbsru/wp-content/uploads/file/OIT66/O14-2566.pdf 🔗 

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” https://sci.bsru.ac.th  เลือกเข้าสู่เว็บไซต์หลัก เลือกเมนูเกี่ยวกับคณะ เลือกเมนูการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส OIT https://link.bsru.ac.th/mps/คุณธรรมความโปร่งใส2566 เลือกเมนู หัวข้อ O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะแสดงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เป็นคู่มือของภารกิจการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แสดงที่หน้าปก)
 • ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุ(หน้าที่ 2 ของเอกสารหัวข้อขอบเขตของคู่มือ)
 • กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่หน้าที่ 12 ของเอกสารเป็นต้นไป) 

รายละเอียด :
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศุัย วิลาสังข์ 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลิงก์ : https://sa.bsru.ac.th/SAPDF/StudentLoanFundOperationManual.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนูสำนักกิจการนักศึกษา https://sa.bsru.ac.th เลือกหน้าเมนู OIT หัวข้อ O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักกิจการนักศึกษา https://sa.bsru.ac.th/ita/ เลือกเมนู “คู่มือปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” (Student Loan Fund Operation Manual) นางสาวชื่นชีวิน พลายบัวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562(Student Loan Fund Operation Manual)นางสาวชื่นชีวิน พลายบัวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 • เป็นคู่มือของภารกิจการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (แสดงที่หน้าปก) 
 • ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานางสาวชื่นชีวิน พลายบัวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (หน้าที่ 3 ของเอกสารหัวข้อขอบเขตของคู่มือ) 
 • กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่หน้าที่ 11 ของเอกสารเป็นต้นไป) 

รายละเอียด : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562(Student Loan Fund Operation Manual)นางสาวชื่นชีวิน พลายบัวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

ลิงก์ : https://aar.bsru.ac.th/images/manual/manualRegister.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” https://aar.bsru.ac.th เลือกเมนู“ข่าวและกิจกรรม” เลือกเมนู “ITA”หัวข้อ O15 มาตรฐานการให้บริการhttps://aar.bsru.ac.th/manual/ โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเพื่อดูวิธีการหรือขั้นตอนการให้บริการ https://aar.bsru.ac.th/images/manual/manualRegister.pdf  

รายละเอียด : คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เป็นการบริการหรือภารกิจที่ให้บริการนักศึกษา
 2. กำหนดวิธีขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ (ตั้งแต่หน้าที่ 1 ของเอกสารเป็นต้นไป)w
คู่มือการใช้บริการห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงก์ : https://library.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/manual2022.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” https://library.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “งานบริการ ให้เลือกที่คู่มือการใช้บริการห้องสมุด” https://library.bsru.ac.th/manual2022/ จากนั้นให้กดดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้บริการห้องสมุด > คู่มือการใช้บริการห้องสมุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เป็นการบริการหรือภารกิจที่ให้บริcการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2. กำหนดวิธีขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ (ตั้งแต่หน้าที่ 1 ของเอกสารเป็นต้นไป)

รายละเอียด :
คู่มือกรใช้บริกรห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลิงก์ : http://sa.bsru.ac.th/SAPDF/SoldierSA.pdf  🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักกิจการนักศึกษา” https://sa.bsru.ac.th เลือกเมนู OIT เมนู O15 เลือกหัวข้อขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ https://sa.bsru.ac.th/ita/ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม CLICK ! หากท่านมีความประสงค์จะศึกษาขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เป็นการบริการหรือภารกิจที่ให้บริการนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2. กำหนดวิธีขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ (ตั้งแต่หน้าที่ 1 ของเอกสารเป็นต้นไป)

รายละเอียด : ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อนักศึกษาที่ขอรับติดต่อรับบริการจะได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ขั้นตอนการยื่นขอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลิงก์ : https://management.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/ขั้นตอนการยืนขอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “คณะวิทยาการจัดการ” https://management.bsru.ac.th เลือกเมนูแถบ “นักศึกษา” เลือกเมนู “ฝึกประสบการวิชาชีพ” https://management.bsru.ac.th/apprentice/ จากนั้นให้เลือกภาคเรียนที่ต้องการฝึกประสบการวิชาชีพ เช่นภาคเรียนฤดูร้อน เมื่อกดเข้าไปจะมีวิธีการหรือการตอนการยื่นของฝึกประสบการวิชาชีพอยู่  หรือกดที่ลิงค์ ขั้นตอนการยืนขอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เป็นการบริการหรือภารกิจที่ให้บริการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2. กำหนดวิธีขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ (ตั้งแต่หน้าที่ 1 ของเอกสารเป็นต้นไป)

รายละเอียด : ขั้นตอนการยืนขอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

 

ร้อยละของผู้ใช้บริการ ทบ17 (ใบขอแจ้งเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย) 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

ลิงก์ : https://link.bsru.ac.th/ms3/ร้อยละของผู้ใช้บริการ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” https://aar.bsru.ac.th เลือกเมนู “ข่าวและกิจกรรม” เลือกเมนู “ITA”หัวข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

รายละเอียด : คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เป็นการบริการหรือภารกิจที่ให้บริการนักศึกษา
 2. กำหนดวิธีขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ (ตั้งแต่หน้าที่ 1 ของเอกสารเป็นต้นไป)w
สถิติการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประจำปี 2566 ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงระยะเวลา 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66

ลิงก์ : https://link.bsru.ac.th/cih 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” https://library.bsru.ac.th/ เลือกเมนูแถบ “ITA”  เลือกหน้าเมนู OIT หัวข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด : สถิติการให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศประจำปี 2566 ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย ช่วงระยะเวลา 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลิงก์ : https://aar.bsru.ac.th/images/survey/resultService2565.pdf 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” https://aar.bsru.ac.th เลือกเมนู “ข่าวและกิจกรรม” เลือกเมนู “ITA”หัวข้อO17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ https://aar.bsru.ac.th/survey/ เลือกเมนู “รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงาน” สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแสดงข้อมูล OIT เป็นรายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 748 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

รายละเอียด : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ลิงก์ : https://financebsru.bsru.ac.th/download/satisfaction-2565?wpdmdl=2956 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “กองคลัง” https://financebsru.bsru.ac.th เลือกเมนู “เอกสาร” เลือกเมนู “แบบฟอร์ม” เลือกหัวข้อ “สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากกองคลัง ปีงบประมาณ 65” https://financebsru.bsru.ac.th/document-2  จากนั้นให้กดดาวน์โหลด 

รายละเอียด : สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2565 

 

การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในช่วงกำหนดการชำระเงิน จะเปิดให้รับชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย (BSRU App) นักศึกษาสามารถดูยอดชำระของตนเองและนำ QR Code จากแอพ BSRU App ไปชำระเงินในแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆได้ทันที

ลิงก์ : https://financebsru.bsru.ac.th/archives/2912 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “กองคลัง” https://financebsru.bsru.ac.th เลือกเมนู “ข่าวประชาสัมพันธ์” เลือกเมนู “ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2565” https://financebsru.bsru.ac.th/news และจะแสดงวิธีการชำระเงินผ่าน BSRU App 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีแสดงข้อมูลการให้บริการ E–Service โดยการใช้แอพแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย (BSRU App) ชำระเงินค่าเทอมโดยไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาการชำระเงิน จะเปิดให้รับชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย (BSRU App) นักศึกษาสามารถดูยอดชำระของตนเองและนำ QR Code จากแอพ BSRU App ไปชำระเงินในแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆได้ทันที 

รายละเอียด : การชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในช่วงกำหนดการชำระเงิน จะเปิดให้รับชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย (BSRU App) นักศึกษาสามารถดูยอดชำระของตนเองและนำ QR Code จากแอพ BSRU App ไปชำระเงินในแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆได้ทันที https://financebsru.bsru.ac.th/archives/2912
วิธีการสมัคร แอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย (BSRU App) https://link.bsru.ac.th/f9p 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแสดงข้อมูล OIT เป็นการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17)

ลิงก์ : https://mis.bsru.ac.th 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” https://aar.bsru.ac.th เลือกเมนู “ข่าวและกิจกรรม” เลือกเมนู “ITA”หัวข้อ O18 E-Service  วิธีการการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) https://aar.bsru.ac.th/ita/ ช่องทางการให้บริการ คือ ระบบบริการการศึกษา โดยการเข้าใช้ระบบจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา และยังอยู่ในสถานะปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด เท่านั้น https://mis.bsru.ac.th 

รายละเอียด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแสดงข้อมูล OIT เป็นการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17)ช่องทางการให้บริการ คือ ระบบบริการการศึกษ 

 

ลิงก์ : https://link.bsru.ac.th/66-o19 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะ/หน่วยงานเลือกเมนู งานพัสดุเลือกเมนู ข่าวสารประกาศเผยแพร่ฯhttps://pasadu.bsru.ac.th/th/?page_id=2542 เลือกเมนูข้อที่ 3 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียด : แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

ลิงก์ : https://pasadu.bsru.ac.th/th/?page_id=375 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนู งานพัสดุเลือกเมนู ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง” 

รายละเอียด : แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

ลิงก์ : https://pasadu.bsru.ac.th/th/?page_id=2737 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน”  เลือกเมนู งานพัสดุ  เลือกเมนู ข่าวสาร สรุปข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566

รายละเอียด : แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน* 

 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 

ลิงก์ :

 • ภาพรวมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
  https://link.bsru.ac.th/66-o22_sum 🔗
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
  https://link.bsru.ac.th/66-o22 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลือกเมนู “สำนักงานอธิการบดี  งานพัสดุ” เลือกเมนู “ข่าวสาร > สรุปข้อมูลจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565” https://pasadu.bsru.ac.th/th/?page_id=2332 เมนู “ภาพรวมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

รายละเอียด : แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

 1.  งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ปัญหา/อุปสรรค
 4. ข้อเสนอแนะ 

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ภาพรวมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
https://link.bsru.ac.th/66-o22_sum

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
https://link.bsru.ac.th/66-o22

ลิงก์ : http://hrmd.bsru.ac.th/download/publish61-11a/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่หัวข้อ “กฎหมาย” แล้วเลือกหัวข้อ “ประกาศ” แล้วจึงสืบค้าคำว่า “นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน

 

 

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/plan-hr/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรง https://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)จากนั้นกดที่หัวข้อ “o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรุคคล

รายละเอียด : 

1.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรในทุกปีงบประมาณ และได้ดำเนินการสรรหาด้วยระบบที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีประกาศเปิดรับสมัครที่มีการกำหนดขั้นตอนการรับสมัครอย่างชัดเจน ตลอดจนมีระบบการทดสอบผู้เข้ารับสมัครด้วยวิธีการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

2.การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรและการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  มหาวิทยาลัยมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรสำหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มหาวิทยาลัยได้สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวอย่าง โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ  

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในลักษณะของการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบเคียงได้กับการรายงานการประเมินตนเองในระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

5.การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร  มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านค่านิยมร่วม เพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คือ MORALITY ประกอบด้วย    

M-Moral 

คุณธรรมประจำใจ 

O-Orderliness 

วินัยประจำตน 

R-Responsibility 

เปี่ยมล้นรับผิดชอบ 

A-Adoration 

มอบใจให้องค์กร 

L-Loveliness 

เอื้ออาทรแบ่งปัน 

I-Innovation 

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

T-Teamwork 

ร่วมใจพัฒนา 

Y-Yield 

นำพาสู่ความสำเร็จ 

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/oit-hr/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรง https://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)” จากนั้นกดที่หัวข้อ “หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลารกรแต่ละประเภท สอดคล้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/performance/ 🔗

จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)” จากนั้นกดที่หัวข้อ “o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยประจำปี 2565 เพื่อแสดงถึงผลการพัฒนาบุคลากร ข้อมูลอัตรากำลังในปัจจุบัน อัตราการรับสมัครบุคลากร ตลอดจนปัญหา อุปรรณ และข้อเสนอแนะ 

ลิงก์ :

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)” จากนั้นกดที่หัวข้อ “แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ลิงก์

 • https://hrmd.bsru.ac.th/ 🔗 ช่องทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล 
 • https://www2.bsru.ac.th/tellme/ 🔗 ช่องทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าหลัก

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ร้องเรียนร้องทุกข์” หรือ เข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ โดยมีกล่องสีแดงสีแดงเป็นจุดสังเกตและอยู่บริเวณใต้รูปถ่ายของผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยมีระบบรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ 

 1. ช่องทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. ช่องทางเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล 

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/complaints-65/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)” จากนั้นกดที่หัวข้อ “ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด : ในรอบปีงบประมาณ 2565 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ลิงก์ : http://president.bsru.ac.th/66-report-extcomm/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนู สำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบนhttps://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/notice-nogift-66/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู ITA เลือก เมนู ประกาศ https://ita.bsru.ac.th/category/articles/ เลือกชื่อไฟล์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายการให้และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy)

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o32 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนู สำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบนhttps://president.bsru.ac.th/th/ita/  เลือกเมนู “O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” 

รายละเอียด : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของของขวัญละของกำนัลทุกชนิด

คลิปวิดีโอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/noticenogift-66/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู ITA เลือก เมนู ประกาศ https://ita.bsru.ac.th/category/articles/ เลือกชื่อไฟล์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของของขวัญละของกำนัลทุกชนิด

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o33 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนูสำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบน” https://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายละเอียด : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o34 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนู สำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบนhttps://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด : การแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o35 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนู สำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “ITA แถบด้านบน” https://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด : การดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o36 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนูสำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบน” https://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายละเอียด : แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

 

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o37 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนู สำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบนhttps://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายละเอียด : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จัดทำเป็นข้อมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.. 2566

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o38 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนูสำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบน” https://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/download/imperative23-02-662/  🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่หัวข้อ “กฎหมาย” แล้วเลือกหัวข้อ “ประกาศ” แล้วจึงสืบค้คำว่า “ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รายละเอียด : คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ทุกมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

ลิงก์ :

 • https://hrmd.bsru.ac.th/ethics/eth1 🔗 คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 
 • https://hrmd.bsru.ac.th/eth3/ 🔗 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ Don’t & Do รู้แล้วจะไม่ทำผิด
 • https://hrmd.bsru.ac.th/ethics/eth2/ 🔗แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)” จากนั้นกดที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมในมหาวิทยาลัยให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯขึงได้แต่งตั้งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โดยมีอธิการบดีเป็นประธานคณะทำงาน อีกทั้งยังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมในแก่บุคลากร 

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/oit-hr/o041-66 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/  เลือกเมนูคณะหน่วยงานเลือกเมนู สำนักงานอธิการบดี  กองบริหารงานบุคคลหรือเข้าจากหน้าเว็บของกองบริหารงานบุคคลโดยตรงhttps://hrmd.bsru.ac.th/ แล้วเข้าไปที่ “เรื่องควรรู้” และเลือกหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)” จากนั้นกดที่หัวข้อ “การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องตามการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนจริยธรรมต่างๆ

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o42 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนูสำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบน” https://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด : แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.. 2566  

ลิงก์ : https://president.bsru.ac.th/66-o43 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนูคณะ/หน่วยงาน เลือกเมนูสำนักงานอธิการบดีhttps://president.bsru.ac.th/  เลือกเมนู “ITA แถบด้านบน” https://president.bsru.ac.th/th/ita/ เลือกเมนู “O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด : แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน