รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
—-
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประเมินฯ ดังนี้
1. ผลการดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน (IIT) ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำ 119 คน
2. ผลการดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public) ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำ 452 คน
3. ผลการดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey) ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำ 69 คน
4. ผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อนุมัติแล้ว
—-
ในนาม งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานฯ ด้วยดีเสมอมา
—-
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.