มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O6)

o1 : โครงสร้าง

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/structure 🔗 

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “รู้จักบ้านสมเด็จฯ” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/about-bsru ➡︎ เลือกเมนู “โครงสร้างมหาวิทยาลัย” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/structure จะปรากฎข้อมูลแผนผังการจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัย ➡︎ เลือกเมนู “โครงสร้างหน่วยงาน” ซึ่งแสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ ศูนย์ สำนัก วิทยาลัย และกอง

o2 : ข้อมูลผู้บริหาร

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/กรรมการบริหาร 🔗 

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “รู้จักบ้านสมเด็จฯ” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/about-bsru เลือกเมนู “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/กรรมการบริหาร จะปรากฎข้อมูล ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด (3) ผู้ช่วยอธิการบดี ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย อีเมลล์และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

o3 : อำนาจหน้าที่

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/law 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “รู้จักบ้านสมเด็จฯ” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/about-bsru ➡︎ เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่/กฎหมาย” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/law จะปรากฎข้อมูลภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

o4 : ข้อมูลการติดต่อ

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/contact 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลือกเมนู “ติดต่อ มบส.” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/contact จะปรากฎข้อมูลประกอบด้วย (1) ชื่อ-ที่อยู่ (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) หมายเลขโทรสาร (4) อีเมล (5) Website (6) Line@ (7) facebook BSRUNEWS และ (8) แผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

o5 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์ :
1. https://www.bsru.ac.th/#news 🔗
2. https://www.facebook.com/bsrunews/ 🔗
3. https://uc.bsru.ac.th 🔗
4. https://www.bsru.ac.th/ 🔗

1. เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ คลิกที่แถบเมนูด้านบน “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” https://www.bsru.ac.th/#news

2. เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ มุมขวาบนจะมีไอคอนรูป facebook BSRUNEWS https://www.facebook.com/bsrunews คลิกที่สัญลักษณ์ดังกล่าวจะปรากฎข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

3. เลือกเมนู “คณะ/หน่วยงาน” เลื่อนลงมาส่วนกลางเว็บไซต์ เลือกเมนู “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/office/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ ➡︎ https://uc.bsru.ac.th/ จะปรากฎข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

4. เลื่อนลงมาส่วนแรกของเว็บ จะพบแบนเนอร์ ที่แสดง QR CODE แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2567 ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ 

o6 : Q&A

ลิงก์ :
1. https://www.bsru.ac.th 🔗
2. https://www.bsru.ac.th/qa 🔗
3. https://lin.ee/amQBYr5 🔗

1.เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th มุมล่างด้านขวาของเว็บไซต์จะมีช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร Messenger Live Chat แชทกับ BSRU News ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ในลักษณะของการสื่อสารสองทาง

2.เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th เลือกเมนู “ติดต่อ มบส.” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/contact เลือกแถบสีม่วงด้านขวามือ “การถาม-ตอบ / คำถามที่พบบ่อย” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/qa จะปรากฎกระทู้ถาม-ตอบ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถระบุข้อคำถามที่ต้องการสอบถามได้ และแสดงประเด็นการถาม-ตอบ ไว้ที่แถบด้านล่างซึ่งมีการแบ่งประเด็นการถาม-ตอบ ออกเป็นหมวดต่าง ๆ

3.เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th เลือกเมนู “ติดต่อ มบส.” ➡︎ https://www.bsru.ac.th/contact ด้านซ้ายมือจะมีช่องทางการสอบถามข้อมูลผ่าน Line official Account ➡︎ LINE@ : https://lin.ee/amQBYr5 คลิกเลือกเพื่อสแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนเพื่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ (O7-O9)

o7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/strategic-action-plan-2566-2570 🔗

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th ➡︎ เลือกหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ➡︎ เลือกเว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.bsru.ac.th ➡︎ เลือกเมนู ITA https://plan.bsru.ac.th/th/ita ➡︎ เลือกหัวข้อ O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ➡︎ เลือกเล่มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2566-2570) https://plan.bsru.ac.th/th/strategic-action-plan-2566-2570

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มีแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2566-2570) โดยแสดง
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง หน้า : 76-118
(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง หน้า : 76-118
(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2) หน้า : 76-118
   – เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

o8 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/แผนปฏิบัติราชการและการ/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th ➡︎ เลือกหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ➡︎ เลือกเว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู ITA https://plan.bsru.ac.th/th/ita ➡︎ เลือกหัวข้อ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ➡︎ เลือกเล่มแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ➡︎ เลือกเล่ม แผนปฏิบัติราชการและการรายงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) https://plan.bsru.ac.th/th/แผนปฏิบัติราชการและการ/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) โดยแสดง

(1) โครงการหรือกิจกรรม หน้า : 7-54
(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม หน้า : 7-54
(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม หน้า : 7-54
(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม หน้า : 7-54
(5) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม หน้า : 7-54
(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม หน้า : 7-54

o9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิงก์ : https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานผลการดำเนินงานต-21/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th ➡︎ เลือกหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ➡︎ เลือกเว็บไซต์กองนโยบายและแผน https://plan.bsru.ac.th ➡︎ เลือกเมนู ITA https://plan.bsru.ac.th/th/ita ➡︎ เลือกหัวข้อ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ➡︎ เลือกเล่ม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 https://plan.bsru.ac.th/th/รายงานผลการดำเนินงานต-21/ เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินตามแผนงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแสดง ประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม หน้า : 7-35
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม หน้า : 7-35
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) หน้า : 7-35
(4) ปัญหา/อุปสรรค หน้า : ก-ข, 1-3
(5) ข้อเสนอแนะ หน้า : ก-ข, 1-3

การปฏิบัติงาน (O10-O13)

o10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/work-manual 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ “คู่มือการปฏิบัติงาน” ➡︎ เลือก “สำหรับเจ้าหน้าที่” https://www.bsru.ac.th/work-manual จะแสดงการรวมคู่มือต่าง ๆ ที่มี วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมากกว่า 3 งาน ให้คลิกเลือกคู่มือดังต่อไปนี้

1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
2. คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินและการเบิกจ่าย
3. คู่มือการปฏิบัติงานงานวารสารสารสนเทศ
4. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

o11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/work-manual 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ “คู่มือการให้บริการ” ➡︎ เลือก “สำหรับผู้รับบริการ” https://www.bsru.ac.th/work-manual จะแสดงการรวมคู่มือการให้บริการ ที่มีวิธีการขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบุค่าธรรมเนียม มีมากกว่า 3 งาน ให้คลิกเลือกคู่มือและแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการยืมหนังสือผ่านเครื่องอัตโนมัติด้วยตนเอง
2. แนวทางการให้บริการสำหรับงานวินัยนักศึกษา
3. แนวทางการให้บริการสำหรับการขอยื่นผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
4. แนวทางการให้บริการสำหรับฝ่ายวิชาทหารและรักษาดินแดน
5. คู่มือการเข้าใช้บริการโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

o12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/e-services 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ เลือก “E–Service” ➡︎ เลือกเมนู “สถิติการให้บริการ” https://www.bsru.ac.th/e-services จะปรากฎข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และให้บริการ (E-service) ให้คลิกเลือกข้อมูลสถิติการให้บริการ ดังนี้

1. จำนวนผู้รับบริการ ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และให้บริการ (E-service)ของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักกิจการนักศึกษา (Walk in) และการให้บริการนักศึกษา (E-service) ประจำปีงบประมาณ 2566

o13 : e–Service

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/e-services 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ➡︎ เลือก “e-Services” https://www.bsru.ac.th/e-services จะปรากฎข้อมูลระบบการให้บริการ e-Services ดังนี้

  1. e-Database : ลิงก์หลักฐาน
    เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ➡︎ เลือก E–Service” ➡︎ เลือกเมนู “e-Database ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://library.bsru.ac.th/e-database/ จะปรากฎหน้า e-Database ที่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือสามารถศึกษาข้อมูลผ่านคู่มือการใช้งาน และเข้าใช้งานผ่าน Username และPassword ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
  2. ระบบส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์ : ลิงก์หลักฐาน
    เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ➡︎ เลือก “E–Service” ➡︎ เลือกเมนู “ระบบส่งเอกสารรายงานตัวออนไลน์” https://aarservice.bsru.ac.th/document โดยการเข้าใช้ระบบจะต้องรหัสสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี เท่านั้น

  3. ระบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา : ลิงก์หลักฐาน
    เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ➡︎ https://www.bsru.ac.th/เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ➡︎ เลือก “E–Service” เลือกเมนู “ระบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคพิเศษ” https://aarservice.bsru.ac.th/onlineinterview2

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O14-O17)

o14 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิงก์ : https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน https://www.bsru.ac.th/department ➡︎ เลื่อนมาที่หัวข้อ สำนัก/หน่วยงาน ➡︎ คลิกที่ งานพัสดุ https://pasadu.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกที่เมนู ITA แล้วเลื่อนลงมา ➡︎ คลิกเลือกที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 ➡︎ เลือกที่หัวข้อ O14 https://link.bsru.ac.th/67-o14

o15 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิงก์https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 🔗

1. เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน  ➡︎ คลิกที่ งานพัสดุ https://pasadu.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกที่ เมนู ITA แล้วเลื่อนลงมา ➡︎ คลิกเลือกที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 ➡︎ เลือกที่ หัวข้อ O15 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3091 ➡︎ เลือกที่หัวข้อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=2927

2. เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน ➡︎ คลิกที่ งานพัสดุ https://pasadu.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกที่ เมนู ITA แล้วเลื่อนลงมา ➡︎ คลิกเลือกที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 ➡︎ เลือกที่ หัวข้อ O15 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3091 ➡︎ เลือกที่ หัวข้อ ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=375

o16 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิงก์ : https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน https://www.bsru.ac.th/department ➡︎ เลื่อนมาที่หัวข้อ สำนัก/หน่วยงาน ➡︎ คลิกที่ งานพัสดุ https://pasadu.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกที่เมนู ITA แล้วเลื่อนลงมา ➡︎ คลิกเลือกที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 ➡︎ เลือกที่หัวข้อ O16 https://link.bsru.ac.th/67-o16

o17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิงก์ : https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 🔗

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน https://www.bsru.ac.th/department ➡︎ เลื่อนมาที่หัวข้อ สำนัก/หน่วยงาน ➡︎ คลิกที่ งานพัสดุ https://pasadu.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกที่เมนู ITA แล้วเลื่อนลงมาคลิกเลือกที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 https://pasadu.bsru.ac.th/?page_id=3049 ➡︎ เลือกที่หัวข้อ O17 https://link.bsru.ac.th/67-o17

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O18-O21)

o18 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิงก์https://hrmd.bsru.ac.th/adm-dev2024-2/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน แล้วเลือกเมนูกองบริหารงานบุคคล https://hrmd.bsru.ac.th/  ➡︎ แล้วเลือกเมนู “ITA” (อยู่ทางด้านบนของเว็บไซต์ เมนูขวาสุด) ➡︎ แล้วเลือกหัวข้อ “O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” https://hrmd.bsru.ac.th/adm-dev2024-2/
(1) โครงการหรือกิจกรรม > หน้า 13-30
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม > หน้า 13-30 
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม > หน้า 13-30

o19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/rp2024-2/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน แล้วเลือกเมนูกองบริหารงานบุคคล https://hrmd.bsru.ac.th/ ➡︎ แล้วเลือกเมนู “ITA” (อยู่ทางด้านบนของเว็บไซต์ เมนูขวาสุด) ➡︎ แล้วเลือกหัวข้อ “O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี” https://hrmd.bsru.ac.th/rp2024-2/
(1) โครงการหรือกิจกรรม > หน้า 17-23
(2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม > หน้า 17-23
(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม > หน้า 17-23
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) > หน้า 17-23
(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง > หน้า 1-5
(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล > หน้า  5-16
(7) ปัญหา/อุปสรรค > หน้า 24
(8) ข้อเสนอแนะ > หน้า 24

o20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/download/imperative23-02-662/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน แล้วเลือกเมนูกองบริหารงานบุคคล https://hrmd.bsru.ac.th/ ➡︎ แล้วเลือกเมนู “ITA” (อยู่ทางด้านบนของเว็บไซต์ เมนูขวาสุด) ➡︎ แล้วเลือกหัวข้อ “O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” https://hrmd.bsru.ac.th/download/imperative23-02-662/                    

o21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/ethics/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน แล้วเลือกเมนูกองบริหารงานบุคคล ➡︎ แล้วเลือกเมนู “ITA” (อยู่ทางด้านบนของเว็บไซต์ เมนูขวาสุด) ➡︎ แล้วเลือกหัวข้อ “O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม” https://hrmd.bsru.ac.th/ethics/  ประกอบไปด้วย
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ https://hrmd.bsru.ac.th/ethics5-4-67/
2. แนวปฏิบัติข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ (Dos & Don’ts) https://hrmd.bsru.ac.th/ethics/eth2/
3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม https://hrmd.bsru.ac.th/eth3/

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O22-O24)

o22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์ : https://hrmd.bsru.ac.th/appeal/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู คณะ/หน่วยงาน แล้วเลือกเมนูกองบริหารงานบุคคล https://hrmd.bsru.ac.th/  ➡︎ เลือกเมนู ITA ➡︎ เลือกหัวข้อ “O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://hrmd.bsru.ac.th/appeal/

o23 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/tellme 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลื่อนลงมาที่แถบด้านล่าง ➡︎ เลือกเมนู ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
https://www.bsru.ac.th/appeal
https://www.bsru.ac.th/corrupt

o24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/tellme#66-report-tellme 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลื่อนลงมาที่แถบด้านล่าง ➡︎ เลือกเมนู ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://www.bsru.ac.th/tellme ➡︎ กดปุ่ม “ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” https://www.bsru.ac.th/tellme#66-report-tellme

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O25)

o25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o25/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม” https://ita.bsru.ac.th/67-o25/

นโยบาย No Gift Policy (O26-O29)

o26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/18866 , https://www.bsru.ac.th/18869 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลื่อนลงมาส่วนกลางด้านขวาของเว็บเลือกแถบแบนเนอร์ No Gift Policy https://www.bsru.ac.th/nogift-policy  ➡︎
เลือก 1. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2567 https://www.bsru.ac.th/18866
เลือก 2. On Policy of Not Accepting All Kinds of Gifts and Offerings from Performing Duties (No Gift Policy) of the Fiscal Year 2024 https://www.bsru.ac.th/18869

o27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/18875 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลื่อนลงมาส่วนกลางด้านขวาของเว็บเลือกแถบแบนเนอร์ No Gift Policy https://www.bsru.ac.th/nogift-policy   ➡︎
เลือก 3. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 https://www.bsru.ac.th/18875

o28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ลิงก์https://www.bsru.ac.th/18878 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลื่อนลงมาส่วนกลางด้านขวาของเว็บเลือกแถบแบนเนอร์ No Gift Policy https://www.bsru.ac.th/nogift-policy ➡︎
เลือก 4. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 https://www.bsru.ac.th/18878

o29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ลิงก์ : https://www.bsru.ac.th/18882 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลื่อนลงมาส่วนกลางด้านขวาของเว็บเลือกแถบแบนเนอร์ No Gift Policy https://www.bsru.ac.th/nogift-policy ➡︎
เลือก 5. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.bsru.ac.th/18882

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O30-O31)

o30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o30/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” https://ita.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน” https://ita.bsru.ac.th/67-o30/

รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยง หน้า 46-48
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น หน้า 51-57

o31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o31/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” https://ita.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ” https://ita.bsru.ac.th/67-o31/

แผนป้องกันการทุจริต (O32-O33)

o32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o32/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” https://ita.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O32 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” https://ita.bsru.ac.th/67-o32/

รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม อยู่หน้า 17-18
(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม* อยู่หน้า 17-18
(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม อยู่หน้า 17-18

o33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o33/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” https://ita.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” https://ita.bsru.ac.th/67-o33/

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34-O35)

o34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o34/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” https://ita.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน” https://ita.bsru.ac.th/67-o34/

รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
1.แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่หน้า 1-18
2.แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ อยู่หน้า 24-26
3.แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน อยู่หน้า 23-25

o35 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงก์ : https://ita.bsru.ac.th/67-o35/ 🔗

เข้าจากหน้าเว็บมหาวิทยาลัย https://www.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “ITA” https://ita.bsru.ac.th/ ➡︎ เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่” https://ita.bsru.ac.th/doc/ ➡︎ เลือกเล่มรายงาน “O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน” https://ita.bsru.ac.th/67-o35/