📚📈งานประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม       

🔸กิจกรรมคลินิก ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหาร และ Admin กับการขับเคลื่อนและกำกับติดตามเครื่องมือการประเมิน IIT และ EIT ในตัวชี้วัดที่ 1 – 8 และจุด Check Point ของเครื่องมือ OIT ในตัวชี้วัดที่ 9 – 10 รวมถึงวิธีการใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งานระบบ ITAS โดยมี นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และคณะ มาให้ความรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/1532089747031092/posts/2503066653266725/

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.