วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศนโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566” ตามนโยบายของรัฐบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสมากขึ้น

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อการกระทำที่สุจริตให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประกาศนโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.