📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้สถาบันราชภัฏเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลโดยมีฐานะเป็นมหาวิยาลัยราชภัฏ เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดีสร้างสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมทั้งศึกษาส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  ประเด็นข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คำสั่ง (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และเรื่อง แจ้งการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่ง (คสช.) ที่ 39/2559

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย* ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2552 – 2563 ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2546 – 2563 ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2557-2563 ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.