เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗
คำอธิบาย* เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ข้อมูลสมัครเข้าศึกษา โครงการอบรม การสรรหาแต่งตั้ง ทุนการศึกษา เป็นต้น

เฟสบุ๊คสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 🔗
คำอธิบาย* เฟสบุ๊คของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมโยงเพจประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้

เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 🔗
คำอธิบาย* เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมี Bulletin ที่เสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗
คำอธิบาย* เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย อาทิ ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย ทำเนียบอธิการบดี รายชื่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางอีเมล 🔗
คำอธิบาย* เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางอีเมล

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.