1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 🔗

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ.2563 🔗

3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 🔗
มหาวิทยาลัยนำเสนอรายงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มีการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 มีการร่วมหารือ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมมาตรการในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (หน้า 14)

4. การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 🔗
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการรายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 เพื่อร่วมหารือ นำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ตลอดทั้งได้ทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน้า 7

คำอธิบาย : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดี ลงนาม 🔗

6. ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

12.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

15. คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจ้าพระยาเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 🔗

16. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ 2564 🔗

17. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

18. คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.