คำอธิบาย*  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงกิจกรรม และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินการ

1.1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 🔗

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

1.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 🔗

1.4  ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 🔗

2.1 ภาพข่าวการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 🔗

2.2 ภาพข่าวการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 🔗

2.3 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

2.4 โครงการอบรมเรื่อง “หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน” 🔗

2.5 รายงานโครงการสร้างค่านิยมองค์กร MORALITY พ.ศ. 2563 🔗

2.6 รายงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 🔗

2.7 รายงานโครงการ สร้างคน เสริมค่า พัฒนาชาติ 🔗

2.8 รายงานโครงการค่ายผู้นำรุ่นใหม่เชี่ยวชาญทักษะงานจิตสาธารณะ 🔗

2.9 รายงานโครงการกีฬาสีประเพณี เสริมสร้างคุณธรรมและความสามัคคีในองค์กร 🔗

2.10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

2.11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ  กลไก  และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

2.13  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

2.14  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งได้ทำการทบทวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.