1.รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 🔗

2.โครงการอบรมแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 🔗

3.ภาพโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย 🔗

4.รายงานโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย” 🔗

5.ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 🔗

6.รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 🔗

7.รายงานโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 🔗

8.รายงานโครงการสอบธรรมศึกษา 🔗

9.รายงานโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรเพื่อความโปร่งใส 🔗

10.รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 🔗

11.รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 🔗

12.รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 🔗

คำอธิบาย*  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียด ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.