1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 🔗

3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

4.ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  2) ด้านการใช้งบประมาณ 3) ด้านการใช้อำนาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต 6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ 10) ด้านการป้องกันการทุจริต 🔗

6. วีดิทัศน์การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานและประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสภาครัฐ (ITA BSRU )” 🔗

7. ภาพข่าวการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 🔗

8. ภาพข่าวการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 🔗

9. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

10. โครงการอบรมเรื่อง “หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart) สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน” 🔗

11. โครงการสร้างค่านิยมองค์กร MORALITY พ.ศ. 2563 🔗

12. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 🔗

13. โครงการ สร้างคน เสริมค่า พัฒนาชาติ 🔗

14. โครงการค่ายผู้นำรุ่นใหม่เชี่ยวชาญทักษะงานจิตสาธารณะ 🔗

15. โครงการกีฬาสีประเพณี เสริมสร้างคุณธรรมและความสามัคคีในองค์กร 🔗

16. มหาวิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” 🔗

17. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 🔗

18. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลินิก ITA) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 🔗

19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ  กลไก  และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

22. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งได้ทำการทบทวนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.