มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ดำเนินการดังนี้

📋 ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาไทย) 🔗 | (ฉบับภาษาอังกฤษ) 🔗

📋 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

📋 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

📋 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

📋 ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗


📋 วีดิทัศน์การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานและประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสภาครัฐ (ITA BSRU )” 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.