โครงสร้างหน่วยงาน 🔗

คำอธิบาย : ผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น คณะ วิทยาลัย สำนัก กอง เป็นต้น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.