ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานบริหารงานทั่วไป) 🔗
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ) 🔗
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 🔗
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยการดนตรี 🔗
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการลาประเภทต่างๆของวิทยาลัยการดนตรี 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายวรพจน์ ทิพย์ถนอม


คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสารบรรณของวิทยาลัยการดนตรี 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายภูเบศ เวชศรี
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.