สำนักกิจการนักศึกษา

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการของสำนักกิจการนักศึกษา 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายเอกพงษ์ พร้าวไธสง
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 1300

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 1300

มาตรฐานและขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ เสกนำโชค
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 1300

สำนักงานอธิการบดี

การรับในลาทุกประเภทจากงานสารบรรณกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
งานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
งานเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากรของ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
งานการขอพระราชทานเพลิงศพของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
งานด้านการลาศึกษาต่อ หรือ การฝึกอบรม ในประเทศของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
งานการพิจารณาตรวจสอบการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗


สำนักคอมพิวเตอร์

คู่มือการขอรับบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ
ติดต่อ โทร : 02 4737000
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 104


คู่มือมาตรฐานการให้บริการ สารบรรณ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การลาประเภทต่างๆ🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การยืมเงินทดลองจ่าย 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การเบิกจ่าย🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายวรพจน์ ทิพย์ถนอม
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การเบิกจ่าย 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายภูเบศ เวชศรี
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายงบประมาณ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัญจฐาภรณ์ ทองพิลา
เบอร์ภายใน : 5371

ขั้นตอนแผนงานด้านวิชาการ🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางดารุณี วานิ
เบอร์ภายใน : 5371

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ จัดซื้อจัดจ้าง 🔗
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัญจฐาภรณ์ ทองพิลา
เบอร์ภายใน : 5371

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกสารราชการ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัญจฐาภรณ์ ทองพิลา
เบอร์ภายใน : 5371

แผนระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินงบประมาณรายได้ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายวีรพงษ์ แสนพัก
เบอร์ภายใน : 5371


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการเข้าใช้งานและการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์เบื้องต้น จากภายนอกมหาวิทยาลัย (งานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์) 🔗


สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

การให้บริการด้านการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 🔗

การบริการด้านการทดสอบวัดสมิทธภาพภาษาอังกฤษ CEFR 🔗


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระบบและกลไกการบริหารจัดการประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระบบและกลไกการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดคู่มือ 🔗


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คู่มือการเข้าใช้ห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถนอมศรี ชลสินธุ์

คู่มือการเข้าใช้ห้องสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 🔗
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จารุวรรณ จันทร์พฤกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนชมรมสำหรับนักเรียน 🔗
ขั้นตอนการแก้ไขประวัตินักเรียน 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.