สำนักกิจการนักศึกษา

ระบบลงทะเบียนสัมภาษณ์ กยศ./กรอ. แบบออนไลน์ สำนักกิจการนักศึกษา 🔗
ระบบลงทะเบียนการเข้ากิจกรรม ของนักศึกษา แบบออนไลน์ 🔗
ช่องทาง E-Service ซึ่งนักศึกษา จะได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นและ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการเข้าถึงบริการจากเจ้าหน้าที่ตามฝ่ายงานต่าง ๆ ของสำนักกิจการนักศึกษา 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 1300


สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ออนไลน์) 🔗
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรองประเภทต่างๆ (ออนไลน์) ของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัวของรัฐ (ออนไลน์) ของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗


สำนักคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ 🔗
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการต่างๆ สำหรับนักศึกษา 🔗
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ สำหรับอาจารย์และบุคลากร 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 114

ช่องทางขอรับบริการผ่าน Line Official 🔗
ช่องทางขอรับบริการผ่าน Facebook 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายเดชอาคม คดเกี้ยว
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 122


วิทยาลัยการดนตรี

ระบบการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรภายในวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายกัมพล จาตุพรธรรม
ติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304


สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการออนไลน์ (E-service) สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายสืบยศ สินบัว
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 8801


สำนักวิเทศสัมพันธ์สัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ใบสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และ ใบสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 🔗
ข่าวสารเรื่องทุนการศึกษา 🔗


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ให้บริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 🔗
เป็น ช่องทางขอรับบริการผ่าน Facebook 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายวีรพงษ์  แสนพัก
เบอร์ภายใน : 5371


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์โรงเรียน 🔗
เฟสบุ๊คโรงเรียน 🔗
ระบบตัดเกรด 🔗
ผลการเรียนนักเรียน 🔗
เอกสารใบคำร้องต่างๆที่ต้องการให้ทางโรงเรียนออกเอกสารทางราชการให้กับผู้ปกครอง 🔗

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.บุปผา  บรรลือเสนาะ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.