รายละเอียด 🔗

คำอธิบาย* ประกอบด้วยประเภทงบประมาณแผ่นดิน, ประเภทงบประมาณ บกศ., ประเภทงบประมาณ คงคลัง – บกศ., ประเภทงบประมาณ กศ.บพ. และประเภทงบประมาณ กศ.พ. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบการจัดลำดับความสำคัญของงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด

รายละเอียด 🔗

คำอธิบาย* แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564) ซึ่งได้ระบุถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณ


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.