📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : คุณจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช
☎️ ติดต่อ : โทร. 02-473-7000 ต่อ 5027, 5028

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
คุณศศิ สุวรรณวาล

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ (Admin) ด้านเพิ่มข้อมูล
คุณณัฎฐ์กานดา ธนารักษ์
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 3000 – 3003

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์ (รองคณบดี) / นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 4005

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.อารีย์ รุ่งแสง / นายหลักเขต วงษ์ทน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2010

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกัมพล จาตุพรธรรม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2074

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : คุณศรัญญู ทรัพย์สินโอฬาร
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 5319

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1818

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวรัชดาภรณ์  สวยค้าข้าว
นายภิวิชญ์พัฒน์  สุทธิวิริยะกุล
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1721

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ ทันชม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2600

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสุดาทิพย์  หงษ์จันทร์ / นางสาวจารุวรรณ  จันทร์พฤกษา
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2105  

―― 👫 กองบริหารงานบุคคล
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางพิมพิศา บรรเจิดศีล
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1111/1101,1992/1105

―― 🏢 กองกลาง
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นายฉัตรชัย สินจุ้ย
นายทินภัทร ห้วยใหญ่
นางสาวสิริกมลณัฏฐ์ เศรษฐขจร
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1100/1108

―― 📈 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายอนุชา พิมพ์นนท์
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1400

งานประกันคุณภาพการศึกษา
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1203-1204

―― 🧾 กองคลัง/งานพัสดุ
กองคลัง
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1200-1202

งานพัสดุ
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติพงษ์ พื้นพรม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1203-1204

―― 🏗 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
📊 กิจกรรม : Link 🔗
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายนิวัฒน์ เจริญศิริ
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1113, 1114

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1300

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1717

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วิชุณี  สารสุวรรณ / นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1723

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
ผ.ศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
นายกำพล วิภาคตนาวิน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1740, 1742

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษบง  ชูเพียร
☎️ เบอร์ภายใน  0-2473-7000 ต่อ 0, 1115, 1993

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วราภรณ์  พุ่มรอด
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1700

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1500

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
📨email : [email protected]
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1600

👩🏻‍💻 ผู้ประสานงาน : นางสาว เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร
📨email : [email protected]
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1600-1601

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1820

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายประกฤษฎิ์  เพชรแอง
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1016

📊 กิจกรรม : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1018


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.