🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : สำนักคอมพิวเตอร์/สำนักกิจการนักศึกษา/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
☎️ ติดต่อ : โทร. 02-473-7000 ต่อ
สำนักคอมพิวเตอร์ ต่อ 1722-1723
สำนักกิจการนักศึกษา ต่อ 1300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อ 1717

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://edu.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 ประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน :

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา / น.ส.จิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 5027,5028

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://sci.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
คุณศศิ สุวรรณวาล

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ (Admin) ด้านเพิ่มข้อมูล
คุณณัฎฐ์กานดา ธนารักษ์
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 3000 – 3003

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://ms.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน (สายตรงคณบดี)
📝 แบบแสดงความคิดเห็น
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 4005

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://husoc.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน  |  📨 สายตรงคณบดี
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.อารีย์ รุ่งแสง / นายหลักเขต วงษ์ทน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2010

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://music.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกัมพล จาตุพรธรรม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2074

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://eit.bsru.ac.th  |  Facebook Fanpage
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : คุณศรัญญู ทรัพย์สินโอฬาร
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 5319

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://grad.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1818

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://srayaisom.bsru.ac.th

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวรัชดาภรณ์  สวยค้าข้าว
นายภิวิชญ์พัฒน์  สุทธิวิริยะกุล
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1721

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://satit.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ ทันชม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2600

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://school.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน  |  สายตรงรองผู้อำนวยการ
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสุดาทิพย์  หงษ์จันทร์ / นางสาวจารุวรรณ  จันทร์พฤกษา
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2105  

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://president.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางพิมพิศา บรรเจิดศีล
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1111/1101,1992/1105


―― 👫 กองบริหารงานบุคคล
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://hrmd.bsru.ac.th/
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
🙅🏻‍♀️ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางพิมพิศา บรรเจิดศีล
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล
นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1111/1101,1992/1105

―― 🏢 กองกลาง
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://general.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นายฉัตรชัย สินจุ้ย
นายทินภัทร ห้วยใหญ่
นางสาวสิริกมลณัฏฐ์ เศรษฐขจร
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1100/1108

―― 📈 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองนโยบายและแผน
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://plan.bsru.ac.th/
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายอนุชา พิมพ์นนท์
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1400

งานประกันคุณภาพการศึกษา
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://km.bsru.ac.th
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1203-1204

―― 🧾 กองคลัง/งานพัสดุ
กองคลัง
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://financebsru.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1200-1202

งานพัสดุ
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://pasadu.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติพงษ์ พื้นพรม
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1203-1204

―― 🏗 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://building.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายนิวัฒน์ เจริญศิริ
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1113, 1114

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://dsad.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน : ผ่านช่องสายด่วนสำนักกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการ/รองฯผู้อำนวยการนัดหมายขอคำปรึกษาที่ http://dsad.bsru.ac.th/newdsad/guidance
ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ Link
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1300

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://aar.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1717

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://cc.bsru.ac.th  |  www.facebook.com/cc.bsru
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1723

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://iaan.bsru.ac.th

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
ผ.ศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
นายกำพล วิภาคตนาวิน
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1740, 1742

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://prinfo.bsru.ac.th www.facebook.com/bsrunews
LINE Official : @PRinfo
เอกสารรายเดือน : BSRU Bulletin
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษบง  ชูเพียร
☎️ เบอร์ภายใน  0-2473-7000 ต่อ 0, 1115, 1993

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://arcbs.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วราภรณ์  พุ่มรอด
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1700

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://culture.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1500

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://research.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน
📨email : [email protected]
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1600

👩🏻‍💻 ผู้ประสานงาน : นางสาว เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร
📨email : [email protected]
☎️ เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1600-1601

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://senate.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1820

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://academic.bsru.ac.th/th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายประกฤษฎิ์  เพชรแอง
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1016

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://uc.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1018

คำอธิบาย* ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.