คำอธิบาย*  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 และรายละเอียด ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

1. รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

2. รายงานผลการดำเนินโครงการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) : ทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานผ่าน New Normal 🔗

3. รายงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

4. รายงานโครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลนแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำในตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ 🔗

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 🔗

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 🔗

7. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 🔗

8. โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน 🔗

9. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 🔗

10. ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.