คำอธิบาย*  อีเมลสายตรงอธิการบดีอยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

คำอธิบาย*  อีเมลของมหาวิทยาลัยอยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

คำอธิบาย*  LINE Official Account ของมหาวิทยาลัยอยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

คำอธิบาย*  Facebook ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

คำอธิบาย*  เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.