คำอธิบาย*  LINE Official Account : BSRU ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย*  LINE Official Account สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีการเชื่อมโยงกับ Line ของหน่วยงาน

คำอธิบาย*  Facebook  BSRU NEWS ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 🔗

คำอธิบาย* เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook   Fanpage Line Official e-Mail และเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลภายนอกใช้ในการติดต่อสื่อสาร

เว็บไซต์สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา 🔗

คำอธิบาย* เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง Facebook หน่วยงาน

เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 🔗

คำอธิบาย* เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง Line ของหน่วยงาน

Facebook ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 🔗

คำอธิบาย* เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง Facebook ของหน่วยงาน


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.