🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย รายเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.