มบส. เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”

วันนี้ (จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566) อาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทราง อว. (พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขยายผล/พัฒนาโครง/กิจกรรมด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

เอกสารเพิ่มเติม

https://link.bsru.ac.th/pen

#ITABSRU2023 #QABSRU2023

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.