🗂️ รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้อกันการทุจริต) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ (ตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำรวจ) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหากิจ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และหลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต) ซึ่งได้มีการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 36+6 เพื่อทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา และหน่วยงานทุกภาคส่วน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.