มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนทุกมิติ ดังนี้

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากำลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอโดยมหาวิทยาลัยมีการทบทวนและปรับแผนอัตรากำลังคนทุก 4 ปี เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดทำ แนวทางการดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการอัตรากำลัง โดยเฉพาะประเด็นการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และอยู่ภายใต้แผนกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรสำหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ

การพัฒนาบุคลากรและการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีการดำเนินการดังนี้

  1. การพัฒนาผู้บริหาร มีการวางระบบการบริหารงานที่ครอบคลุมตามพันธกิจ และกำหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบงานตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้บริหารหน่วยงานส่วนใหญ่จะพัฒนาจากการเป็นรองหัวหน้าหน่วยงานมาก่อน
  2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์ (โครงการพี่เลี้ยงทางวิชาการ) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึง
  3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุนดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุนดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับผู้บริหาร

ระยะที่ 1 : รุ่นที่ 1 🔗 | รุ่นที่ 2 🔗

ระยะที่ 2 : รุ่นที่ 1 🔗 | รุ่นที่ 2 🔗

ระยะที่ 3 : รุ่นที่ 1 🔗

ประมวลภาพบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สถานที่ และสวัสดิการต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ห้องฟิตเนส ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องอาหาร เป็นต้น

คำอธิบาย* มหาวิทยาลัยได้สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ เช่นการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สถานที่ และสวัสดิการต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ สนามกีฬา โรงยิมเนเซียม ห้องฟิตเนส ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องอาหาร เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในลักษณะของการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบเคียงได้กับการรายงานการประเมินตนเองในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

3. ระบบการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (PA) 🔗

4. หลักเกณฑ์การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (PA) 🔗

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 🔗

6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 🔗

  1. คู่มือจรรยาบรรณในวิชาชีพ 🔗 (จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และคู่มือแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.2551)
  2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ด้านค่านิยมร่วม เพื่อความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คือ MORALITY ประกอบด้วย  

M-Moralคุณธรรมประจำใจ
O-Orderlinessวินัยประจำตน
R-Responsibilityเปี่ยมล้นรับผิดชอบ
A-Adorationมอบใจให้องค์กร
L-Lovelinessเอื้ออาทรแบ่งปัน
I-Innovationสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
T-Teamworkร่วมใจพัฒนา
Y-Yieldนำพาสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำ เอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และคู่มือแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.2551 เพื่อให้คณาจารย์นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อไป

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.