การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 มหาวิทยาลัยนำเสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 มีการร่วมหารือเพื่อพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมมาตรการในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 🔗 (หน้า 14)

3. การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมหารือ นำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขดดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดทั้งได้ทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่3 มีนาคม 2565 🔗 (หน้า 9 )

4. วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารวมพลังประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานประกาศเจตจำนงด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 และทางระบบออนไลน์ 🔗

5. ภาพข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมพลังประกาศเจตจำนงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “องค์์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และทางระบบออนไลน์ 🔗

6. วารสารปประชาสัมพันธ์ BSRU Bulletin ปีที่ 8 ฉบับที่ 119 (1-28 ก.พ.) 🔗 หน้า 2

7. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.