งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

เวลา 13.30 น

———–

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย /กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/1532089747031092/posts/2576898422550214/