ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

เวลา 13.30 น

———–

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย /กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/1532089747031092/posts/2576898422550214/

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.