1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 🔗

1.1 คำอธิบาย : สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ชไมพร ตะเภาทอ
ติดต่อ โทร : 087-3390166เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 8401

http://arcbs.bsru.ac.th/w2014/com2562.pdf 🔗

1.2 คำอธิบาย : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ติดต่อ โทร: 090-9652737เบอร์ภายใน : 1814, 1811

http://grad.bsru.ac.th/Satisfy.php 🔗

1.3 คำอธิบาย: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ฝ่ายงานด้านวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ)
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกาญจนา บัวทุม
ติดต่อ โทร: 0988816991เบอร์ภายใน: 1740

http://iaan.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการอำ.pdf 🔗

1.4 หนังสือบริบทวัฒนธรรม

https://bit.ly/2WI8Q9d 🔗

คำอธิบาย*  ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนดประกอบด้วยข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.