1.) ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี 🔗

 

2.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (ออนไลน์) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

3.) แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรองประเภทต่างๆ (ออนไลน์) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

4.) แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติบัตรประจำตัวของรัฐ (ออนไลน์) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

5.) ช่องทางการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 🔗

6.) ช่องทางการส่งแบบฟอร์มจองใช้เครื่องมือต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 🔗

7.) เว็บไซต์วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม 🔗

8.) ระบบลงทะเบียนสัมภาษณ์ กยศ. กรอ. แบบออนไลน์ 🔗

9.) ระบบลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา 🔗

10.) BSRU Bulletin 🔗

11.) BSRU News weekly 🔗

12.) วีดีทัศน์กิจกรรมที่ผ่านมา 🔗

13.) ภาพ Land mark ของมหาวิทยาลัย 🔗

14.) แบบฟอร์มรวมการดำเนินงานต่างๆวิทยาลัยการดนตรี 🔗

15.) ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

คำอธิบาย*  ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถขอรับบริการได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลัก และเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.