รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 🔗

คำอธิบาย* รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

ไตรมาส 1/2564 🔗 | ไตรมาส 2/2564 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งเป็นไตรมาส 1 และ 2

รายงานผลการดำเนินงาน 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยรายละเอียดรายงานการกำกับติดตามผลการเนินงานโครงการ กิจกรรม ตลอดจนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกำกับติดตามเป็นรายไตรมาส

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 🔗

คำอธิบาย* รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงข้อมูลการกำกับติดตามผลการใช้งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย โดยกำกับติดตามเป็นไตรมาส


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.