รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย รายละเอียด ผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน (จำแนกตามหน่วยงาน)

ไตรมาส 1 🔗 | ไตรมาส 2 🔗 | ไตรมาส 3 🔗 | ไตรมาส 4 🔗

คำอธิบาย* รายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดที่ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

รายงาน 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

รายงานผลการติดตาม/ตรวบสอบ/ประเมินผล 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.